Omfattning av bräddning i svenska kommuner

Svenskt Vatten presenterar rapporten "Omfattning av bräddning i svenska kommuner"

Sammandrag: Vatten som bräddar från avloppsledningsnätet kan innebära risk för smittspridning i badvatten och dricksvattentäkter. Rapporten sammanställer statistik för bräddningar i några svenska kommuner och beskriver en metodik för att bedöma bräddningarnas påverkan på recipienten. Syftet är att ge underlag för åtgärdsstrategier som bygger på riskbedömning.

Bräddvatten är spillvatten som är utspätt med annat vatten, som regnvatten eller vatten som har läckt in i avloppsledningarna. Bräddning sker när ledningsnätet inte har tillräcklig kapacitet att leda bort allt vatten. I kombinerade avloppssystem går dagvatten och spillvatten i samma ledningar, och där är bräddavlopp inbyggda i systemet. I separerade system ska det inte ske någon bräddning, men nödbräddning kan ske i vissa situationer.

Bräddningen från ledningsnät har fått ökad uppmärksamhet i kommunernas miljöredovisningar, vid tillståndsprövning av avloppsreningsverk och för att värdera konsekvenser för recipienten. Från och med 2017 har ansvaret för att kontrollera bräddningar flyttats från den som driver avloppsreningsverket till den som driver ledningsnätet, och underlagen om bräddningar förväntas bli bättre.

DHI har i rapporten sammanställt och jämfört statistik för bräddningar i några svenska kommuner som i dag kvantifierar sina bräddningar med hjälp av ett modellbaserat beräkningssätt. En sådan metod innefattar dels en hydraulisk modell som beskriver ledningsnätets hydrauliska funktion, dels en hydrologisk modell som beskriver belastningen på ledningsnätet i samband med nederbörd. Den hydrologiska modellen bör även inkludera tillskottsvatten som tillförs avloppssystemet genom dräneringar, felkopplingar och inläckande vatten. Beräkningar kan göras för ett år eller flera år, med årssummeringar för varje enskilt bräddtillfälle eller för varje beskrivet bräddavlopp. Det går också att beräkna andelen spillvatten i bräddvattnet och utspädningsgraden för enskilda bräddtillfällen och på årsbasis.

I de studerade kommunerna varierar bräddningen från 0,7 procent till som högst 4,1 procent av den totala tillrinningen till avloppsreningsverket. Det finns en koppling mellan bräddningar och andelen kombinerat ledningsnät. För samtliga kommuner sker huvuddelen av bräddningen vid en eller ett fåtal punkter, något som är viktigt att veta med tanke på hur åtgärder ska prioriteras. Andelen spillvatten i bräddvattnet är relativt konstant för respektive kommun och för olika år, men skiljer sig mycket åt mellan de olika kommunerna. För de enskilt största bräddavloppen varierar utspädningen av spillvattnet från 3 till 58 procent, och för hela ledningsnäten från 6 till 41 procent. För flera av kommunerna framgår det tydligt att större nederbördsvolym ger större tillrinning till reningsverket och större bräddvolym.

En preliminär slutsats är att bräddningar generellt har relativt marginell miljöpåverkan, men att de för vissa recipienter kan stå för en betydande andel av de totala fosforutsläppen från avloppssystemen. För badvatten och dricksvattentäkter kan däremot enskilda bräddhändelser ha stor påverkan och innebära risk för negativa konsekvenser.

Ta del av rapporten här!


Nyheter


Anette Seger, Varims ordförande, ny profil på slussen.biz

Här kommer utdrag från intervjun med Anette: Naturligtvis är vi också nyfikna att få veta mer om Varim, branschorganisationen där

Ny VD för Svenskt Vatten

Genom sitt arbete i Västerås stad och tidigare i en rad olika befattningar på Skogsstyrelsen, är han van att hantera

4 juli höll Varim tillsammans med Svenskt Vatten ett seminarium i Almedalen

Det var titeln och frågan på seminariet. Så, hade någon lösningen? Panelen, som bestod av Varims ordförande Anette Seger, Daniel

HD: Vattenverk har skadestånds­ansvar om vattnet har brister

Ronneby kommuns vattentäkt i Kallinge förorenades av brandsläckarskum från en övningsplats på flygflottiljen, F 17, strax intill. Omkring 5 000