Medlemmar berättar

Här kan du läsa vad några av våra medlemmar har för tankar kring sitt medlemskap i Varim.

 


En av de nyare medlemmarna är Endress+Hauser som levererar mätinstrument, service och lösningar till bland annat svenska VA-branschen. Vd Stefan Björkegren ser många fördelar med en stark och aktiv branschförening.

Genom Varim får vi möjlighet att träffa både kollegor och kunder för att ut byta erfarenhet. Det är en chans att höja kompetensen och samtidigt bidra till branschens gemensamma utveckling.

Endress+Hauser verkar över hela världen och har sju uttalade fokusområden. Ett av dem är Vatten och Avlopp där det svenska bolaget, bland annat, valt att koncentrera sig.

Lagkrav, minskade budgetar och ökad processkomplexitet innebär utmaningar framöver. Detta ställer krav på branschen i sin helhet. Där ser jag tydliga uppgift er för Varim.

Tillväxt kräver kompetens
Stefan Björkegren lyfter fram tre områden där han sätter hopp till. Bland annat efterfrågan han förbättringar inom den offentliga upphandlingen med framåt blickande fokus på värdeskapande teknik, där han känner att VA-branschen behöver draghjälp. Nästa område är förmågan att upprätthålla kompetens och intresse för VA-branschen som helhet. Enligt Stefan Björkegren möts två olika företeelser; stora pensionsavgångar och snabb teknikutveckling, som bägge innebär ett ökat behov av medarbetare.

Det tredje området hänger ihop med de andra och handlar om tillväxt. Vi måste säkra att ungdomar intresserar sig för VA-sektorn och väljer att utbilda sig inom den, betonar han.

Här krävs lobbyinsatser mot politiker, vilket ju är en av branschorganisationens huvuduppgifter. Det finns ett stort behov av att visa på VA-branschens potential och skapa engagemang utanför den närmaste kretsen!

Nya utbildningar?
Stefan efterfrågar även utbildning på gymnasienivå, med annan inriktning än tidigare. I takt med utvecklingen av till exempel mätinstrument, krävs ökad kunskap inom digital kommunikation och it, kompetenser som inte var lika aktuella tidigare.

Vi bidrar med tre kontaktpersoner och utnyttjar till fället att tillsammans med andra verka för en bättre miljö, som ju är det yttersta målet för Endress+Hauser i all vår verksamhet, avslutar Stefan Björkegren.

Här kan du läsa mer om Endress+HauserAlla vinnare i branschorganisationen”

 • Det finns många skäl att vara med i en branschorganisation. Jag tycker framför allt att det signalerar öppenhet och generositet som alla vinner på vilket är till fördel för våra kunder.

Det säger Bo Tiderman, VD på Airwatergreen, Varims nyaste medlem. Bo kom till företaget för drygt ett år sedan och hade erfarenheter från andra branschorganisationer med sig i bagaget. Därför var det naturligt för honom att söka kontakt med Varim.

Airwatergreen arbetar med luftavfuktare och är, än så länge, det enda medlemsföretaget i sin nisch. Detta kan, enligt Bo Tiderman, ses som både positivt och negativt.

 • Vi ser naturligtvis möjligheter att hitta nya kunder och samarbetsformer inom Varim. Men det är också en plats för att utbyta erfarenheter och lära av varandra. Även av sina konkurrenter kan man lära sig!

Aktivt deltagande
Bo Tiderman siktar på att delta aktivt i någon av de arbetsgrupper som finns. Det leder till fördjupad kunskap och viktiga samtal med likasinnade. Han ser också fram emot företagsbesök, som inspirerar till nya tankar och möjligheter till produktutveckling.

 • Inom VA upplever jag att det så gott som alltid behövs en förståelse för de unika kraven i installationen. Även om produkterna är desamma så ställs olika krav och förväntningarna kan vara olika, vilket behöver hanteras i hur förslagen utformas och produkterna konfigureras. Därför är det alltid intressant att besöka olika arbetsplatser och se hur man har jobbat med avfuktning.

Ungt företag
Airwatergreen är ett relativt ungt företag, som grundades 2009 i Sverige av två ingenjörer som hade uppfunnit en ny metod för att skapa vatten från den fukt som finns i luften med hjälp av en energieffektiv metod. Den ursprungliga tanken var att utveckla produkter för att producera dricksvatten för människor i länder med brist på vatten. Nu konstruerar, tillverkar och säljer företaget produkter för luftavfuktning i klimat ner till temperaturer under noll grader.
Airwatergreen går nu in i en ny utvecklingsfas, med Bo Tiderman i spetsen. Och det innebär även en satsning på Varim.

Här kan du läsa mer om Airwatergreen.


”Bra med en neutral mötesplats för VA frågor”


Ska man jobba mot VA-branschen och har kommunerna som kunder, då ska man också vara med i Varim!

Det säger Mats Josefsson, kundansvarig på Processing Water Treatment AB i Kungsbacka. Företaget är Nordens ledande leverantör av utrustning till offentliga bad- och spaanläggningar, men jobbar sedan 10 år även inom VA och processindustri. Tillsammans med marknadschef Anders Widing är Mats aktiv i Varims evenemang och missar sällan vår- och höstmöten.

Erfarenhetsutbyte
Förutom att branschorganisationen ger möjlighet att träffa kollegor och utbyta viktig erfarenhet, pekar Mats på tre huvudsakliga skäl för ett företag att vara med. För det första poängterar han vikten att vara en del i en större helhet.

 • För det enskilda företaget kan det vara svårt att föra ut en åsikt och bli lyssnad till. Men om Varim står bakom ett förslag finns det större chans att man får genomslag. Branschorganisationen är ju opartisk och kan inte anklagas för att tala i egen sak, som ett företag kan.

Skäl nummer två är snarlikt, fast sett från andra hållet.

 • Kommunerna är ju lite försiktiga när de handlar upp VA, säger han. Det ska vara trygga lösningar och inget får gå fel. Då kan det vara bra ”gömma sig” bakom Varims sköld. Om hela branschen står bakom en viss teknik eller metod, blir det en garant för att det är bra.

VA-Mässan viktig
Sist, men inte minst, anger Mats delägarskapet i VA-mässan som ett tredje skäl för medlemskap. Genom Varim har medlemmarna möjlighet att påverka mässans innehåll, utformning och placering.

 • Det är väldigt viktigt för oss. Mässan är vår stora möjlighet att nå ut till de målgrupper vi vill nå för att diskutera våra frågor och presentera våra lösningar. Det är där vi träffar potentiella kunder och VA-huvudmän, så det vill vi inte missa.

Mats betonar också vikten av att ha en neutral mötesplats, där ingen är för mer än någon annan och ingen har större rätt till frågan. Under Varims vingar kan alla träffas och diskutera på lika villkor, konstaterar han.

 • Vi kan lyfta viktiga teknikfrågor och höra oss för hur andra arbetar med dom, utan att det handlar om enskilda produkter. Det betyder mycket!

Här kan du ta reda på mer om Processing Water Treatment


Torbjörn Pettersson, Zander & Ingeström sitter både med i styrelsen och har varit med i föreningen länge. Han berättar varför de är medlemmar:

”Varim bygger gemenskap och förståelse”

 • Varim är otroligt viktig för att skapa förståelse och ett bra samtalsklimat mellan alla som är delaktiga i processen att rena vatten.
 • Branschorganisationen ger oss möjlighet att höja blicken och söka lösningar på de problem som förenar oss. Vi har ju alla samma mål, att ge kunden en så bra slutprodukt som möjligt och för det krävs att vi samarbetar.

Det berättar Torbjörn Pettersson, affärsutvecklare VA på Zander & Ingeström, och ny ledamot i Varims styrelse. Han anser att branschorganisationen har en viktig funktion att sprida kunskap och utbilda i komplicerade sammanhang. Det gäller att skapa så rättvisa och bra villkor som möjligt för alla parter.

 • Upphandling är ett exempel där det lätt blir onödigt svårt och spänt. Många parter är inblandade och mycket står på spel. Men när sedan affären är klar och det praktiska arbetet börjar blir relationerna ofta mycket bättre.

Hedersamt uppdrag
Zander och Ingeström tillhör de gamla trotjänare som alltid varit aktiva i Varim. För Torbjörn Pettersson är det ett hedersamt uppdrag att nu vara med i styrelsen.

 • Det är ju medlemmarna som har nominerat mig och det betyder att de tror att jag kan bidra med någon klokskap, säger han med ett skratt. Det känns faktiskt lite nervöst!

Med Torbjörn har maskinleverantörerna åter blivit representerade i styrelsen. För honom är det viktigt att kunna lyfta frågor som berör produktutveckling och deras villkor.

 • Till exempel vill beställaren ofta ha fem referenser på en produkt. Men det blir direkt kontraproduktivt när det handlar om nyheter. Hur ska vi ha fem referenser på en ny produkt? Det kan bli ett hot för utvecklingen och låsa marknaden! Nytt är inte farligt!

Självsanerande funktion
Torbjörn Pettersson konstaterar att Varim också har en viss självsanerande funktion. Företag som endast är ”lycksökare” och vill tjäna snabba pengar har inte på marknaden att göra. De hålls utanför branschgemenskapen och får inte möjlighet att etablera sig ordentligt.

 • Vi arbetar för kvalitet, utveckling och långsiktighet. Det finns inte plats för mindre seriösa aktörer, avslutar han.

Här kan du läsa mer och Zander & IngeströmJohn Skantze, Huber AB berättar varför han tycker det är viktigt med en branschorganisation

”Vi är med i Varim för att kunna påverka utvecklingen på en högre nivå. Branschföreningens uppgift är att driva våra frågor och se till att de bereds plats i debatten och hos beslutsfattare. Till vardags är vi produkt- och systemutvecklare men vårt övergripande uppdrag är att rena vatten. Och det ska vi göra här och nu.

Det är vi produktutvecklare som har kompetens om HUR en fråga eller ett problem kan lösas. Men innan vi kommer in i bilden måste politiker och beslutsfattare bli uppmärksamma på att problemet finns och att man vill och kan lösa det på olika sätt. VAD som ska göras. Och i det sammanhanget är det viktigt med en aktiv och stark branschförening.

Jag tycker ofta att debatten har fokus på nya innovationer och nya tekniska lösningar. Man bör informera mer om den kunskap och kompetens som redan finns. Vi ligger långt framme när det gäller vattenrening och branschföreningen har till uppgift att sprida den kunskapen. Det finns många mindre kommuner och reningsverk som behöver hjälp att hitta rätt. I bland saknar jag kopplingen mellan VAD och HUR. Det är inte ny forskning som behövs utan en spridning och förfining av befintliga kunskaper!

Sedan är det naturligtvis viktigt med utställningar och mässor där vi kan visa våra produkter och utbyta erfarenheter. Branschföreningen fyller också en viktig social funktion. Det är alltid roligt att träffa kollegor och höra vem som har vunnit vilken affär med vem osv. Vi har mycket att lära av varandra när ni ses och vi kan samarbeta mer. Alla gynnas av att det finns högre kunskap om VAD som bör göras och HUR det ska göras.”
Här kan du läsa mer om Huber


Boel Mannström, Polymore AB berättar varför de gick med förra året i Varim.

”Vi har bara varit medlemmar i ett år, men tycker att det är intressant och givande på många sätt. Framför allt får man nya kontaktytor i branschen som man kan prata med om sådant som händer och som berör oss. Varims syfte är ju att företräda oss i branschen och på sikt säkerställa en långsiktig och hållbar vatten- och avloppsförsörjning. Då känns det bra att vara delaktig i det som sker. Vi tror även att det är till nytta får våra kunder.

Framför allt är det två stora möten, höst och vår, som är intressanta och som samlar många deltagare. Eftersom vi är ett litet företag med bara fem personer är det roligt att träffa likasinnade.

Varim arbetar mycket med lobbying och påverkan kring gemensam upphandling. Det är ju viktiga frågor i sig, men betyder inte så mycket för oss, eftersom vi inte så ofta säljer via upphandling. Däremot är det bra med fortbildning och seminarier om sådant som man inte kan lära sig på egen hand.

Både jag och Fredrik Mannström, som arbetar med försäljning, är med i var sin arbetsgrupp där vi fördjupar oss i frågor som är viktiga. Jag arbetar med rekrytering av nya företag till Varim och då diskuterar vi bland annat avgiftsfrågor. Idag har man två nivåer på medlemskap och man kan alltid fundera över om det behövs andra nivåer också.”
Här kan du läsa mer om PolymoreSå här säger Patrik Petersson från ProMinent Doserteknik AB om varför de ser en fördel med att vara medlemmar i Varim.

”Inom Varim träffar man likasinnade som brinner för samma frågor och som medlem får man automatiskt ett stort kontaktnät där det alltid finns någon att utbyta erfarenheter med.
Eftersom de flesta kompetenta och ledande företagen inom vår bransch är medlemmar, stämmer jag av med dem innan jag uttalar mig i en viktig fråga. Då är det lättare att få gehör för tankar och idéer. Varim ger mig råg i ryggen och tyngd i argumentationen. Det blir helt enkelt lättare att jobba ut mot kunder om man som ett medlemsföretag.

För mig är det också viktigt att känna att jag är med och påverkar beslutsfattare och driver branschgemensamma frågor framåt. Ett sätt att ta en aktiv roll och vara med i matchen! Dessutom är Varim är ett öppet och trevligt nätverk, som det alltid är intressant och roligt att komma till.”
Här kan du läsa mer om ProMinentErik Malmberg, Malmberg Water AB berättar varför de tycker det är viktigt att vara medlemmar.

”Varim spelar en viktig roll som samlande och inspirerande kraft i vår bransch. Här kan alla träffas och dra upp gemensamma riktlinjer för branschens framtid. En av de viktigaste aspekterna i arbetet är att konkurrensen om arbetskraft och de ungas intresse ökar. Där kan vi i Varim göra skillnad genom att marknadsföra branschen på ett kraftfullt sätt.

Vi måste ge de unga en tydlig plats och få dem med oss. Vattenbranschen är konservativ och inte speciellt förändringsbenägen, det har helt enkelt inte behövts. Men nu ser verkligheten annorlunda ut, tillvaron har globaliserats och digitaliserats och vi måste följa med. Då känns det meningsfullt att vara med i branschföreningen och att låta unga medarbetare träffa andra och utbyta erfarenhet. Vi är en förhållandevis liten bransch i Sverige och yngre medarbetare byter jobb betydligt oftare nu än tidigare. Därför är det bra att vara öppna och generösa mot varandra. Det tjänar vi alla på.

Det är roligt att se att kvinnorna i allt större omfattning söker sig till vår bransch. Vatten och miljö är frågor som berör hela vår existens och som oroar många. Vi måste i ännu högre grad förklarar hur vår verksamhet hänger ihop med hela kretsloppet och FN’s 17 globala miljömål. Det är en uppgift för Varim!

Varim är en öppen och transparent organisation och det finns en god samtalston mellan medlemmarna. Jag upplever att vi ger och tar väldigt generöst och det berikar arbetslivet för oss alla. Malmberg Water AB har varit medlemmar sedan starten och så kommer det fortsätta!”
Här kan du läsa mer om Malmberg Water